Polub nasz fanpage na FB

Regulamin użytkownika

WARUNKI OGÓLNE

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki Ogólne, w dalszej części określane jako „WO”, stanowią umowę między Użytkownikiem a spółką xStore Sp. z o.o., w dalszej części określaną jako „xStore Sp. z o.o.”.

 2. Niniejsze WO określają warunki korzystania z usług oferowanych przez xStore Sp. z o.o., obejmujących w szczególności zakupy Aplikacji, tworzenie Aplikacji, współpracę z Developerami, dostęp do xAPI oraz jego dokumentacji, a także dostęp do forum na stronach internetowych xStore Sp. z o.o., a także inne usługi, elementy oraz funkcjonalności, jakie mogą zostać wprowadzone przez xStore Sp. z o.o.

 3. Niniejsze WO podlegają opracowaniu, adaptacji oraz udostępnianiu Użytkownikom zgodnie z wymaganiami Obowiązujących Przepisów.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszymi WO. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych WO, nie powinien korzystać z Serwisu.

 5. Z xStore Sp. z o.o. można kontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany na Stronie Internetowej xStore lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej xStore.

 6. Usługa przeglądania nie wymaga rejestracji. W celu zakupu Aplikacji wymagana jest rejestracja w Serwisie.

 7. Treść WO może być okresowo modyfikowana przez xStore Sp. z o.o. Zasady zmian niniejszych WO opisano w § 14 p. 1 poniżej.

 8. Rozliczenia z xStore Sp. z o.o. mogą być realizowane za pośrednictwem uznanych instytucji świadczących usługi obsługi przelewów pieniężnych online. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że tego rodzaju usługi nie są świadczone przez xStore Sp. z o.o. i xStore Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub brak działania po stronie takich instytucji. Użytkownik powinien zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z takich usług.

 9. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą wpływać na prawidłowe działanie Serwisu, w tym w szczególności powstrzymać się od wszelkiej ingerencji w zawartość Serwisu lub jego elementów technicznych, w tym także od publikacji zawartości niezgodnej z prawem, obraźliwej lub niewłaściwej. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w celach innych niż cel, do jakiego jest przeznaczony, opisany w niniejszych WO, w tym w szczególności w celu przesyłania materiałów stanowiących spam, umieszczania w Serwisie wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych.

 10. Informacje odnośnie sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych użytkowników przez xStore Sp. z o.o., w szczególności w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej xStore.

 11. xStore Sp. z o.o. może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych WO na swoich partnerów biznesowych lub na dowolną spółkę należącą do Grupy Kapitałowej, w zakresie dozwolonym na podstawie Obowiązujących Przepisów. Ponadto, xStore Sp. z o.o. może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych WO na osobę trzecią w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów, z mocy przepisów prawa lub na innej podstawie. Bez zgody xStore Sp. z o.o. udzielonej na piśmie, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dokonania cesji niniejszej Umowy, dowolnych praw lub obowiązków wynikających z Umowy.

 12. Akceptując niniejsze WO, Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Zawartości, Aplikacji oraz Serwisu wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszych WO oraz warunkach dodatkowych, które mogą Użytkownikowi zostać przekazane przez xStore lub za pośrednictwem Serwisu.

 

§2

DEFINICJE

Obowiązujące Przepisy – obowiązujące w stosunku do niniejszych WO oraz niniejszej Umowy:

 1. przepisy prawa;

 2. regulacje; oraz

 3. obowiązujące akty wydane przez instytucje publiczne oraz osoby prawne, operatorów rynku lub innych uczestników rynku na podstawie przepisów prawa, regulacji wspomnianych w punktach a) – b), w szczególności uchwały i decyzje dotyczące Serwisu.

Aplikacja – oprogramowanie stworzone przez xStore Sp. z o.o. lub Developerów, również z użyciem xAPI, umieszczane, publikowane lub dopuszczone do umieszczenia lub publikacji w Serwisie, które może być bezpłatne, płatne lub w wersji demonstracyjnej.

Grupa Kapitałowa – grupa kapitałowa, do której należy xStore Sp. z o.o., obejmująca jednostki dominujące spółki xStore Sp. z o.o. i/lub jej spółki stowarzyszone i zależne.

Zawartość – wszelkie informacje, Aplikacje, kody, dane, tekst, oprogramowanie, materiały muzyczne, dźwiękowe, graficzne lub inne, umieszczane, publikowane lub przeznaczone do umieszczenia lub publikacji w Serwisie.

Konsument– zgodnie z definicją w Obowiązujących Przepisach.

Developer – Użytkownik posiadający Konto Developera, tworzący Aplikacje, Zawartość lub innego rodzaju oprogramowanie zgodnie z niniejszymi WO.

Konto Developera – Konto Użytkownika posiadające dodatkowe cechy, umożliwiające Użytkownikowi uczestnictwo w procesie tworzenia Aplikacji, Zawartości lub innego oprogramowania, oraz późniejsze ich umieszczanie lub publikację w Serwisie.

Dane Osobowe – dane osobowe zgodnie z definicją w Obowiązujących Przepisach.

Polityka Prywatności – polityka prywatności opisująca proces przetwarzania danych Użytkowników przez xStore Sp. z o.o., dostępna na Stronie Internetowej xStore.

Strona Produktu – strona internetowa dostępna za pośrednictwem Serwisu, poświęcona poszczególnym Aplikacjom lub innego rodzaju Zawartości, oraz obejmująca w szczególności specyfikację Aplikacji lub Zawartości i/lub informacje dotyczące ich cen.

Informacje Specjalistyczne – informacje dotyczące obrotu lub finansowe, w szczególności informacje dotyczące planowania finansowego, księgowości i inwestycji, a także inne informacje, które mogą być wykorzystywane w działalności specjalistycznej, opracowane w celu wsparcia w zakresie uzyskania zysku, zwłaszcza w odniesieniu do działalności transakcyjnej.

Serwis – wielofunkcyjna strona internetowa xStore Sp. z o.o., umożliwiająca w szczególności zakupy oraz pobieranie Aplikacji lub innego rodzaju Zawartości, znajdowanie, kontaktowanie się z Developerami, przedstawianie Aplikacji oraz innego rodzaju Zawartości, uczestnictwo w projektach tworzenia Aplikacji, wykorzystywanie xAPI lub korzystanie z forum Strony Internetowej xStore, a także korzystanie z innych funkcji, jakie mogą zostać wprowadzone przez xStore Sp. z o.o.

Użytkownik – osoba lub jednostka zarejestrowana zgodnie z niniejszymi WO, korzystająca z funkcji Serwisu zgodnie z WO.

Profil Użytkownika – profil zarejestrowanego Użytkownika, zawierający informacje oraz dane osobowe Użytkownika.

Konto Użytkownika – interfejs zarejestrowanego Użytkownika udostępniony przez xStore Sp. z o.o., umożliwiający elektroniczny dostęp do Serwisu.

Zawartość Użytkownika – wszelka zawartość opublikowana lub przeznaczona do publikacji przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności fotografie, posty na forum, recenzje Aplikacji, inne dane oraz wszelka zawartość dowolnego rodzaju, która może być umieszczana przez Użytkownika w ramach dowolnej funkcji Serwisu.

Dział Wsparcia Użytkowników – dział wsparcia klienta xStore Sp. z o.o., którego informacje kontaktowe dostępne są na Stronie Internetowej xStore.

Rachunek Transakcyjny – rachunek transakcyjny prowadzony przez brokera X Open Hub współpracującego z xStore Sp. z o.o.

xAPI – interfejs programowania aplikacji, udostępniony przez xStore Sp. z o.o.

Specyfikacja xAPI – opis techniczny oraz specyfikacja systemu xStation API, dostępne na Stronie Internetowej xStore.

xStore Sp. z o.o. – spółka xStore Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000454027.

Strona Internetowa xStore – strona internetowa dostępna pod adresem www.xstore.pro lub innym adresem internetowym opublikowanym przez xStore Sp. z o.o.

X Open Hub środowisko transakcyjne zrzeszające między innymi maklerów, dostawców kapitału firmy tworzące oprogramowanie oraz inne jednostki wykorzystujące technologie X Open Hub, w tym między innymi platformę xStation. Więcej informacji na temat X Open Hub można uzyskać pod adresem http://xopenhub.pro/

 

 

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

 1. W celu korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszymi WO, Użytkownik musi posiadać:

 1. aktywny Rachunek Transakcyjny X Open Hub;

 2. komputer z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką jednego z następujących rodzajów: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari; oraz

 3. aktywną pocztę e-mail.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, iż dostępność Serwisu oraz Aplikacji może być zmienna, w szczególności na skutek czasowych wyłączeń Serwisu z powodu konserwacji oraz aktualizacji. Serwis może być częściowo lub całkowicie niedostępny w pewnych krajach.

 2. Działanie Serwisu oraz pewne jego cechy mogą również być zależnie od sieci, kompatybilności wykorzystywanych urządzeń oraz formatów obsługiwanych przez urządzenia.

 3. xStore Sp. z o.o. może wedle własnego uznania zmieniać, poprawiać lub zaprzestać prowadzenia Serwisu w całości lub w części z dowolnego powodu, z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów.

 4. xStore Sp. z o.o. może dezaktywować dowolną Zawartość w Serwisie z dowolnego powodu, a także usuwać dowolne Aplikacje w celu ochrony xStore Sp. z o.o., Serwisu, Aplikacji, Developerów, nośników bezprzewodowych lub innych elementów i stron, które są lub mogą być pod niekorzystnym wpływem takiej Zawartości, oraz w celu zachowania zgodności z Obowiązującymi Przepisami.

 5. Poszczególne usługi, Zawartość lub Aplikacje mogą stanowić wersje przed oficjalną publikacją, na przykład wersje beta, oraz mogą nie działać w taki sam sposób, jak wersja ostateczna. xStore Sp. z o.o. może w istotnym stopniu zmienić dowolną wersję Serwisu, Zawartości lub Aplikację, albo podjąć decyzję o powstrzymaniu się od publikacji wersji ostatecznej.

 

§4

REJESTRACJA

 1. Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą kupować Aplikacje.

 2. W celu rejestracji w xStore Sp. z o.o. i utworzenia Konta Użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, hasło dostępu do Konta Użytkownika, zaakceptować niniejsze WO oraz Politykę Prywatności. Należy pamiętać, że xStore Sp. z o.o. może zweryfikować podane dane osobowe oraz adres e-mail w czasie i po rejestracji.

 3. Rejestracja oraz korzystanie z funkcji Serwisu, z wyjątkiem zakupu Aplikacji, są bezpłatne.

 4. Po zakończeniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się w Serwisie za pośrednictwem Konta Użytkownika, korzystając z danych przekazanych Użytkownikowi w procesie rejestracji.

 5. W celu usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik powinien wysłać do Działu Wsparcia dla Użytkowników wiadomość e-mailz prośbą o usuniecie Konta Użytkownika. Wniosek taki zostanie zrealizowany po wcześniejszej identyfikacji Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszych WO.

 6. Dane osobowe przekazane lub umieszczane w Serwisie lub na Koncie Użytkownika muszą być zgodne z prawdą i kompletne. Użytkownik zobowiązany jest zapewniać aktualizację tych danych, tj. informować xStore Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie powyższych informacji. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie własną pocztę e-mail, hasło oraz inne informacje związane z logowaniem, oraz niezwłocznie informować xStore Sp. z o.o. o wszelkich przypadkach ich niewłaściwego wykorzystania. Użytkownik osobiście ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki wykorzystania jego Konta Użytkownika. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest informować xStore Sp. z o.o. o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania Konta Użytkownika. xStore Sp. z o.o. nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za straty lub szkody dowolnego rodzaju wynikające lub związane z niedopełnieniem postanowień niniejszego punktu.

 

 

§5

ZAKUP APLIKACJI

 1. W celu zalogowania się do Serwisu i Konta Użytkownika, należy podać adres e-mail, hasło lub inne informacje związane z logowaniem, które zostały użyte przez Użytkownika lub przekazane Użytkownikowi w czasie rejestracji Konta Użytkownika. Dane przekazane w czasie procesu rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika.

 2. Zalogowanie się do Serwisu umożliwia w szczególności zakup Aplikacji, przeglądanie i składanie zgłoszeń w odpowiedzi na oferty pracy, korzystanie z forów oraz innych funkcji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.

 3. Logując się na Koncie Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Profilu Użytkownika. Użytkownik może zmieniać Zawartość Użytkownika w swoim Profilu Użytkownika oraz zarządzać swoimi informacjami szczegółowymi.

 4. W celu zakupu i wykorzystania Aplikacji, Użytkownik może musieć posiadać aktywny Rachunek Transakcyjny X Open Hub oraz być zalogowany na swoim Koncie Użytkownika.

 5. Przeglądając kategorie Aplikacji należy wybrać interesującą Aplikację oraz wejść na jej Stronę Produktu lub inną stronę internetową udostępnioną przez xStore Sp. z o.o. Strona Produktu lub inne elementy udostępnione Użytkownikowi przez xStore Sp. z o.o. mogą określać wymagania techniczne, zawierać dodatkowe odmienne warunki korzystania lub stanowić uzupełnienie wymagań lub warunków korzystania z Aplikacji lub innej Zawartości, określonych w niniejszych WO. W celu wykorzystania takiej Aplikacji lub Zawartości, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić i zaakceptować takie dodatkowe lub zmienione wymagania lub warunki korzystania.

 6. W celu pobrania bezpłatnej lub demonstracyjnej wersji Aplikacji lub innej Zawartości, Użytkownik powinien wybrać ją na Stronie Produktu lub w innej funkcji udostępnionej mu przez xStore Sp. z o.o.

 7. W celu zakupu płatnej Aplikacji lub innej Zawartości, Użytkownik powinien wybrać ją w Serwisie. Użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności wykorzystywanego przez xStore Sp. z o.o. lub dostawcę zewnętrznego. Możliwa jest płatność kartą kredytową lub debetową, za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych lub przy użyciu innych metod płatności, jeżeli są dostępne.

 8. Po potwierdzeniu płatności, Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionej aplikacji lub dostęp do Aplikacji sieciowych.

 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zakupy realizowane za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem Konta Użytkownika stanowią obowiązujące prawnie i wiążące umowy. Wszelkie transakcje zakupu wymagają wcześniejszej akceptacji przez xStore Sp. z o.o. Instrument płatności musi być ważny w momencie zakupu i musi być wykorzystany w ramach limitu kredytowego.

 10. O ile nie określono inaczej, wszelkie ceny podane w Serwisie uwzględniają odpowiednie podatki obowiązujące w momencie zakupu.

 11. W niektórych przypadkach bank Użytkownika lub inna jednostka uczestnicząca w obsłudze procesu płatności w imieniu Użytkownika może dodatkowo pobierać od banku Użytkownika lub dostawcy kart kredytowych opłaty za przeliczenie walut i/lub opłaty dodatkowe. xStore Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uregulowanie opłat lub honorariów pobieranych przez banki lub inne instytucje finansowe, jakie mogą zostać pobrane od Użytkownika.

 

§6

ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Pewne funkcje Serwisu, w tym między innymi: recenzje Aplikacji, fora lub kącik developera umożliwiają Użytkownikowi publikację Zawartości Użytkownika. Publikując Zawartość Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego artykułu. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie odpowiednio do wszystkich nowych elementów i usług, które mogą zostać wprowadzone przez xStore Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu.

 2. Zawartość Użytkownika publikowana w Serwisie powinna być zgodna z charakterem Serwisu. Powinna w szczególności być merytoryczna i tematycznie zgodna z wątkami, Aplikacjami, Zawartością lub funkcjami, w ramach których Zawartość jest publikowana przez Użytkownika.

 3. Zawartość Użytkownika na forach lub w recenzjach, a także w ramach innych funkcji, nie może zawierać w szczególności wiadomości niemerytorycznych lub niezwiązanych z tematem, materiałów promocyjnych lub reklamowych, odsyłaczy do innych stron, a także nie może reklamować lub promować innych usług, produktów lub firm.

 4. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się:

 1. nie publikować, przekazywać, zamieszczać odsyłaczy ani w inny sposób nie dystrybuować żadnych Aplikacji, Zawartość Użytkownika, informacji ani treści stanowiących, przemawiających za lub zachęcających do zachowań, które stanowiłyby wykroczenie karne lub dawały podstawę do odpowiedzialności karnej, ani w inny sposób nie wykorzystywać Serwisu w sposób niezgodny z Obowiązującymi Przepisami oraz innymi przepisami, lub który miałby na celu ograniczenie lub uniemożliwienie innym Użytkownikom lub osobom trzecim korzystanie lub czerpanie przyjemności z użytkowania Serwisu;

 2. nie publikować, przekazywać, zamieszczać odsyłaczy ani w inny sposób nie dystrybuować żadnych niewłaściwych, obraźliwych, stanowiących zniesławienie, naruszenie, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem materiałów ani informacji;

 3. nie publikować, przekazywać, zamieszczać odsyłaczy ani w inny sposób nie dystrybuować żadnych informacji, materiałów lub zawartości zawierającej wirusy, narzędzia typu cancelbot, konie trojańskie, robaki lub innego rodzaju szkodliwe lub destrukcyjne komponenty;

 4. nie wykorzystywać żadnych innych technologii ani nie podejmować innych działań, które mogą zaszkodzić xStore Sp. z o.o., interesom lub własności Użytkowników Serwisu lub osób trzecich;

 5. nie naruszać prywatności innych osób;

 6. nie wykorzystywać żadnych automatycznych systemów ani środków w celu uzyskania dostępu, przejęcia, kopiowania lub śledzenia dowolnej części Serwisu;

 7. nie dystrybuować ani nie publikować spamu, bezzasadnie dużych plików, listów-łańcuszków, programów piramid, wirusów;

 8. nie przekazywać niezgodnej z prawem, obraźliwej, niedokładnej, wprowadzającej w błąd, pornograficznej, stanowiącej naruszenie, zniesławiającej lub w inny sposób niewłaściwej Zawartości Użytkownika; oraz

 9. nie naruszać żadnych Obowiązujących Przepisów, praw osób trzecich ani WO, a także dodatkowych warunków lub wymagań nałożonych zgodnie z postanowieniami niniejszych WO.

 1. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się:

 1. uzyskać wszelkie zgody, pozwolenia lub licencje, które mogą być zgodnie z prawem wymagane w związku z przekazywaniem Zawartości Użytkownika;

 2. ponosić odpowiedzialność za konsekwencje związane z publikowaną przez siebie Zawartością Użytkownika.

 1. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż publikując Zawartość Użytkownika udostępnia ją publicznie na własne ryzyko. xStore Sp. z o.o. w najszerszym możliwym zakresie określonym w Obowiązujących Przepisach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, w tym utratę zysków, na skutek publikacji Zawartości Użytkownika.

 2. Przekazując Zawartość Użytkownika do Serwisu, Użytkownik udziela xStore Sp. z o.o. obowiązującej na całym świecie, bez prawa do wyłączności, z możliwością udzielania sublicencji oraz przeniesienia, bezpłatnej, obowiązującej bez ograniczeń czasowych oraz nieodwołalnej licencji w zakresie wykorzystywania, kopiowania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, dystrybucji na dowolnych nośnikach oraz modyfikacji Zawartości Użytkownika w celu włączania Zawartości Użytkownika do innych utworów, a także udzielania podobnych sublicencji w zakresie koniecznym do świadczenia usług związanych z Serwisem przez xStore Sp. z o.o.

 3. xStore Sp. z o.o. może:

 1. monitorować lub moderować dowolną Zawartość Użytkownika;

 2. usuwać dowolną Zawartość Użytkownika z Serwisu; lub

 3. ograniczyć dostęp Użytkownika do dowolnej części Serwisu w dowolnym czasie, wedle własnego uznania.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż xStore Sp. z o.o. ma prawo badać wszelkie naruszenia Obowiązujących Przepisów i innych przepisów prawa dotyczących postępowania Użytkownika w związku z Serwisem, a także może współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa ścigającymi Użytkowników w tym zakresie.

 2. W przypadku naruszenia lub niedotrzymania WO lub Obowiązujących Przepisów, xStore Sp. z o.o. zachowuje prawo do usunięcia dowolnej Zawartości Użytkownika oraz Konta Użytkownika wedle własnego uznania.

 

§7

INFORMACJE SPECJALISTYCZNE

 1. Niektóre Aplikacje lub Zawartość umieszczana lub publikowana w Serwisie przez innych Użytkowników może wiązać się z dystrybucją lub tworzeniem informacji związanych z dziedzinami specjalistycznymi, takimi jak miedzy innymi rachunkowość, planowanie finansowe oraz inwestycje („Informacje Specjalistyczne”). xStore Sp. z o.o. nie tworzy ani nie dystrybuuje takich informacji, ani w żaden sposób nie udziela wsparcia w takich działaniach. xStore Sp. z o.o., z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub utratę zysków na skutek wykorzystania takich informacji, a Użytkownik wykorzystuje takie informacje na własne ryzyko. Użytkownik powinien mieć świadomość faktu, że tego rodzaju Informacje Specjalistyczne powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach wspierających, edukacyjnych lub rozrywkowych i nie powinny być interpretowane jako rekomendacja konkretnego panu inwestycyjnego, produktu, sposobu działania, a także nie powinny być wykorzystywane w celach związanych z działalnością inwestycyjną Użytkownika.

 2. Wykorzystanie Aplikacji, Zawartości lub Serwisu nie zastępuje w żaden sposób konsultacji z wykwalifikowanym doradcą finansowym lub innym odpowiednim specjalistą. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż na własne ryzyko wybiera specjalistów wspierających go, a xStore Sp. z o.o. w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo lub działania takich osób.

 3. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż Informacje Specjalistyczne podlegają częstej aktualizacji, szybkim zmianom i dlatego niektóre Informacje Specjalistyczne mogą w krótkim czasie stać się nieaktualne, przez co mogą być niewiarygodne.

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis, Aplikacje oraz Zawartość podlegają ochronie na podstawie Obowiązujących Przepisów. W maksymalnym zakresie dozwolonym Obowiązującymi Przepisami, xStore Sp. z o.o. przysługują prawa autorskie do Serwisu, Zawartości oraz Aplikacji. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych WO, xStore Sp. z o.o. zachowuje całość praw, tytułu prawnego oraz interesu do Serwisu, Zawartości oraz Aplikacji, jak również do wszelkich innych produktów, oprogramowania i własności xStore Sp. z o.o., współdzielonej lub przekazywanej Użytkownikowi/przez Użytkownika lub wykorzystywanej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 2. Korzystanie z xStore Sp. z o.o. nie skutkuje przyznaniem Użytkownikowi żadnych praw do Własności Intelektualnej, Zawartości ani Aplikacji w Serwisie, a w szczególności do xAPI, z wyjątkiem praw jednoznacznie przyznanych mu w niniejszych WO.

 3. Użytkownik nie kupuje na własność Aplikacji ani innej Zawartości. Użytkownik kupuje licencję bez prawa do wyłączności i bez prawa do przeniesienia, obejmującą instalację i/lub pobranie Aplikacji lub innej Zawartości na swoim urządzeniu oraz prawo do wykorzystywania jej na tym urządzeniu zgodnie z niniejszymi WO lub innymi warunkami mającymi zastosowanie do danej Aplikacji lub Zawartości. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do kopiowania Aplikacji lub innej Zawartości. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dystrybucji, przeniesienia prawa do wykorzystania, modyfikacji, tłumaczenia, powielania, odsprzedaży, udzielania sublicencji, wynajmu, dzierżawy, inżynierii wstecznej ani innych prób odkrycia kodu źródłowego lub tworzenia prac pochodnych na podstawie Aplikacji lub innej Zawartości. W przypadku oprogramowania z licencją typu open source, zastosowanie mają warunki odpowiedniej licencji open source. xStore Sp. z o.o. udziela Użytkownikowi licencji bez prawa do wyłączności, bez prawa do przeniesienia, z możliwością odwołania w dowolnym czasie wedle własnego uznania xStore Sp. z o.o., w zakresie dostępu i wykorzystywania Serwisu w ścisłej zgodności z niniejszymi WO. xStore Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi Zawartość oraz Aplikacje opracowane przez xStore Sp. z o.o., innych Użytkowników lub osoby trzecie. xStore Sp. z o.o. udziela Użytkownikowi licencji bez prawa do wyłączności oraz bez ograniczeń czasowych, obejmującej wykorzystanie Zawartości i Aplikacji w celach, do jakich są one przeznaczone. Użytkownika obowiązują wszelkie ograniczenia dotyczące konkretnej Zawartości lub Aplikacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. O ile nie ustalono inaczej, Użytkownikowi przysługują wyłącznie takie prawa do Zawartości i Aplikacji, jakie zostają wyraźnie udzielone w niniejszych WO, chyba że inaczej ustalono.

 4. Wykorzystanie Aplikacji może podlegać oddzielnym warunkom, których akceptacja jest wymagana przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. O ile do Aplikacji nie mają zastosowania oddzielne warunki, wówczas obowiązują niniejsze WO.

 5. Aplikacje lub innego rodzaju Zawartość może podlegać kontroli eksportowej lub innym ograniczeniom wynikającym z różnych przepisów prawa. Użytkownik zobowiązuje się ściśle przestrzegać wszelkich regulacji, które mogą mieć do Użytkownika zastosowanie oraz przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport, przekazanie lub import Aplikacji lub innej Zawartości.

 6. Znak handlowy xStore Sp. z o.o. oraz wszelkie pokrewne projekty, materiały multimedialne, graficzne, video oraz logo stanowią znaki handlowe xStore Sp. z o.o. Wszelkie inne produkty, marki oraz nazwy firm, projekty, materiały multimedialne, graficzne oraz logo wykorzystywane lub wspomniane przez xStore Sp. z o.o. lub w Serwisie mogą stanowić znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie przypadki wykorzystania znaków handlowych pojawiających się w Serwisie lub na Stronie Internetowej xStore bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku handlowego są surowo zabronione.

 

§9

DEVELOPERZY

1. Postanowienia Ogólne

 1. xStore Sp. z o.o. zachowuje prawo do podjęcia wedle własnego uznania decyzji odnośnie przyznania Konta Developera. Po utworzeniu Konta Developera, Użytkownik może w szczególności przekazywać proponowane Aplikacje za pośrednictwem formularza tworzenia aplikacji.

 2. xStore Sp. z o.o. udziela Developerowi ograniczonej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, nie podlegającej przeniesieniu oraz bez prawa do wyłączności, licencji na korzystanie z xAPI w celu tworzenia Aplikacji.

 3. Użytkownik może korzystać z xAPI w celu zapoznania się ze sposobem działania Serwisu oraz tworzenia Aplikacji, co ma pomóc mu w podjęciu decyzji odnośnie tego, czy będzie prowadził dystrybucję Aplikacji za pośrednictwem Serwisu, czy rozwijał ją dla celów osobistych.

 4. xStore Sp. z o.o. dokonuje sprawdzenia wszystkich przedstawianych Aplikacji i może wedle własnego uznania podjąć decyzję odnośnie tego, czy proponowana Aplikacja jest odpowiednia do umieszczenia lub publikacji w Serwisie. Jeżeli przedstawiona Aplikacja zostanie zaakceptowania, wówczas xStore Sp. z o.o. kontaktuje się z Developerem przy użyciu przekazanych informacji kontaktowych. Dalszy rozwój Aplikacji zawsze jest uzależniony od Developera. xStore Sp. z o.o. może zwrócić się do Developera z prośbą o opracowanie różnych rodzajów Aplikacji, posiadających różne funkcje, bezpłatnych lub płatnych.

 5. xStore Sp. z o.o. udostępnia Aplikacje Użytkownikom dopiero po ich pozytywnej weryfikacji i certyfikacji przez xStore Sp. z o.o. oraz nie ma obowiązku udostępniania Użytkownikom żadnych przekazanych Aplikacji.

 6. xStore Sp. z o.o. wedle własnego uznania podejmuje wszelkie decyzje dotyczące umieszczenia lub promocji Aplikacji w Serwisie.

 7. xStore Sp. z o.o. może usunąć lub zawiesić dostępność Aplikacji z uzasadnionego powodu lub bez powodu. xStore Sp. z o.o. może także dezaktywować kopie Aplikacji umieszczone na swoich serwerach, jeżeli xStore Sp. z o.o. uzna, że mogą one być szkodliwe dla Użytkowników, osób trzecich lub dowolnej sieci, a także w celu spełnienia obowiązków wynikających z procesów sądowych, nakazów rządowych, rozstrzygnięcia pozwów lub Obowiązujących Przepisów.

 8. xStore Sp. z o.o. może udostępniać Aplikację Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu za opłatą lub bezpłatnie. Powyższe obejmuje wszelkie aktualizacje Aplikacji. Aktualizacje Aplikacji wymagają spełnienia wszystkich wymagań zawartych w niniejszych WO.

 9. xStore Sp. z o.o. może dystrybuować Aplikację, umożliwiając Użytkownikom jej pobieranie oraz uzyskiwanie licencji na Aplikację.

 10. Developer niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że xStore Sp. z o.o. lub inni Developerzy mogą niezależnie opracowywać Aplikacje, Zawartość, inne produkty lub usługi, które mogą być podobne lub konkurencyjne w stosunku do Aplikacji Developera, a żadne z postanowień niniejszych WO nie może być interpretowane jako ograniczenie lub zakaz dla xStore Sp. z o.o. oraz takich Developerów odnośnie tworzenia oraz pełnej eksploatacji takich Aplikacji.

 11. Na wniosek Developera, dla celów opracowania Aplikacji, Developer może zawrzeć oddzielną umowę z xStore Sp. z o.o., której warunki i postanowienia mogą być odmienne od zawartych w niniejszych WO. Postanowienia takiej umowy zastępują postanowienia niniejszych WO.

 12. xStore Sp. z o.o. może zezwolić Użytkownikom na umieszczanie komentarzy oraz ocen Aplikacji lub Zawartości. xStore Sp. z o.o. może wykorzystywać takie oceny oraz inne dane w celu podjęcia decyzji dotyczących umieszczenia lub marketingu Aplikacji lub Zawartości w Serwisie. Przedstawiona Aplikacja lub Zawartość może podlegać ocenie Użytkowników, z którymi Developer może się nie zgadzać. Wszelkie próby manipulacji oceną są surowo zabronione.

 13. Jeżeli Developer rozwiąże niniejszą umowę WO lub zwróci się do xStore Sp. z o.o. o usunięcie Aplikacji z Serwisu z dowolnego powodu, xStore Sp. z o.o. może powielić i kontynuować udostępnianie Aplikacji Użytkownikom zgodnie z niniejszymi WO.

 

 1. Warunki Korzystania z xAPI

  1. W celu korzystania z xStation API, konieczna jest wcześniejsza akceptacja niniejszych WO.

  2. Developer niniejszym przyjmuje do wiadomości, że xAPI może być modyfikowane, a jego kolejne wersje mogą być udostępniane w dowolnym czasie. W przypadku zmian xAPI, xStore publikuje dziennik zmian określający modyfikacje xAPI.

  3. Wszelkie opracowane Aplikacje i Zawartość muszą być zgodne ze Specyfikacją xAPI oraz postanowieniami niniejszych WO.

  4. O ile z xStore Sp. z o.o. nie ustalono inaczej, Developer przyjmuje do wiadomości, że xAPI może być wykorzystywane wyłącznie w celu tworzenia Aplikacji lub Zawartości dla użytku osobistego lub w celu dystrybucji za pośrednictwem Serwisu, i wyłącznie w celach związanych z działalnością transakcyjną;

  5. O ile z xStore Sp. z o.o. nie ustalono inaczej, Developer nie ma prawa sprzedawać Aplikacji ani Zawartości, pobierać opłat od jakichkolwiek osób za korzystanie z Aplikacji lub Zawartości, ani w inny sposób osiągać dochodu w związku z korzystaniem przez dowolną osobę z Aplikacji lub Zawartości w sposób inny, niż określono w niniejszych WO.

  6. Developer nie ma prawa zakłócać ani próbować zakłócać prawidłowego działania xAPI, dystrybuować ani opracowywać Aplikacji lub Zawartości w jakikolwiek sposób zakłócającej lub w niekorzystny sposób wpływającej na funkcjonalność lub działanie xStore Sp. z o.o. lub Serwisu.

  7. Aplikacja lub Zawartość musi być zgodna ze Specyfikacją xAPI.

  8. Developer ponosi całkowitą odpowiedzialność za własne użycie xStation API, a także za własne Aplikacje oraz Zawartość. Developer zobowiązany jest zapewnić zgodność Aplikacji oraz Zawartości z wszelkimi Obowiązującymi Przepisami, w tym między innymi z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi danych osobowych, prywatności oraz własności intelektualnej.

  9. xStore Sp. z o.o. nie ma obowiązku zapewniać wsparcia, aktualizacji oprogramowania, ulepszeń ani modyfikacji xAPI. Developer przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za opracowanie własnej Aplikacji lub Zawartości. xStore Sp. z o.o. nie wspiera opracowania Aplikacji ani Zawartości Developera chyba, że ustalono inaczej.

  10. Ponadto Developer niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż:

 1. xAPI zostaje udostępnione w „wersji obecnej” oraz „wersji dostępnej”, a xStore Sp. z o.o. i jego licencjodawca nie udzielają żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków dowolnego rodzaju, stwierdzonych ani domniemanych, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu oraz braku naruszeń, i zrzeka się udzielenia wszelkiego tego typu gwarancji

 2. xStore Sp. z o.o. oraz licencjodawca xAPI nie udzielają w szczególności żadnych gwarancji, iż xAPI będzie dostępne bez zakłóceń, przez cały czas, będzie bezpieczne, pozbawione błędów lub wirusów, a także, iż takie usługi lub rezultaty osiągnięte na ich podstawie będą spełniały wymagania i/lub oczekiwania Developera,

 3. korzystanie z xAPI odbywa się na wyłączne ryzyko Developera. Z wyjątkiem postanowień zawartych w Obowiązujących Przepisach, xStore Sp. z o.o. w najszerszym zakresie dopuszczalnym na podstawie Obowiązujących Przepisów nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie spowodowane wykorzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z xAPI przez Developera, oraz xStore Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, wypadkowe, odszkodowania karne lub szkody wynikowe związane z wykorzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z xAPI przez Developera.

  1. W ramach współpracy między xStore Sp. z o.o. a Developerem ustala się, że wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej odnośnie xAPI oraz wszelkich innych materiałów przekazanych Developerowi przez xStore Sp. z o.o. do użytku przysługują wyłącznie xStore Sp. z o.o. lub licencjodawcom xStore Sp. z o.o. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadne z postanowień niniejszych WO nie może być interpretowane jako przekazanie, a Developer na mocy niniejszych WO nie nabywa żadnego prawa własności do jakiejkolwiek części praw własności intelektualnej związanych z xAPI. Developer nie może kwestionować ani pomagać innym w kwestionowaniu ważności, możliwości wyegzekwowania, ważności lub tytułu prawnego do jakiejkolwiek części praw własności intelektualnej związanych z xAPI.

 

 1. Oświadczenia oraz odpowiedzialność Developera

  1. Developer ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór wszelkiej zawartości udostępnianej za pośrednictwem Aplikacji, w tym wszelkich oznaczeń, takich jak nazwa, znaki handlowe, logo, ikony, tytułu, opisy produktów oraz zrzuty ekranu przekazywane do xStore Sp. z o.o. do wykorzystania z związku z marketingiem i dystrybucją Aplikacji za pośrednictwem Serwisu.

  2. W przypadku otrzymania przez xStore Sp. z o.o. jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej wnoszącego o zmianę lub usunięcie Aplikacji, xStore Sp. z o.o. może przekazać takie roszczenie Developerowi, który zobowiązany jest jak najszybciej spełnić żądanie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni.

  3. xStore Sp. z o.o. nie jest przedmiotem postępowania prawnego dotyczącego zawartości, przydatności do użytku ani praw do przedstawianych Aplikacji, prowadzonego przeciwko Developerowi lub xStore Sp. z o.o. przez osobę trzecią, oraz przekazuje wszelkie roszczenia dotyczące Aplikacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio do Developera, który przekazał Aplikację.

  4. Developer zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za zawartość i możliwość korzystania z Aplikacji.

  5. W przypadku stwierdzenia przez Developera, iż Aplikacja narusza warunki niniejszych WO, Developer zobowiązany jest poinformować o tym fakcie xStore Sp. z o.o., które ma prawo zaprzestać dystrybucji Aplikacji.

  6. Developer oświadcza, gwarantuje oraz zobowiązuje się wobec xStore Sp. z o.o., że:

 1. Aplikacja, wraz z wszelkimi materiałami reklamowymi lub innego rodzaju materiałami dostępnymi z Aplikacji lub zapewniającymi dostęp do Aplikacji, jest zgodna i pozostanie zgodna z wszelkimi wymaganiami niniejszych WO oraz Obowiązujących Przepisów;

 2. Ma ukończone przynajmniej 18 lat (lub jest w wieku, w jakim w miejscu jego siedziby nabywa zdolność do podejmowania czynności prawnych) w dniu przekazania Aplikacji do Serwisu;

 3. Publikacja oraz dystrybucja Aplikacji w Serwisie nie stanowi i nie będzie stanowiła naruszenia żadnych umów, których stroną jest Developer lub których istnienia Developer jest świadom na innej podstawie, a także nie stanowi pogwałcenia lub naruszenia praw własności intelektualnej lub praw własności przysługujących osobie trzeciej;

 4. Realizacja przez xStore Sp. z o.o. dowolnych praw przysługujących na podstawie niniejszych WO nie zobowiązuje xStore Sp. z o.o. ani żadnych członków Grupy Kapitałowej do wypłaty jakichkolwiek kwot żadnej osobie trzeciej;

 5. Informacje przekazywane xStore Sp. z o.o. na podstawie lub w związku z niniejszą Umową są zgodne z prawdą, dokładne, aktualne oraz kompletne;

 6. Developer posiada wszelkie autoryzacje, zatwierdzenia, zgody, licencje, pozwolenia, certyfikaty oraz inne prawa i pozwolenia konieczne do opracowywania Aplikacji oraz przekazywania Aplikacji i realizacji obowiązków wynikających z niniejszych WO;

 7. Aplikacja jest zgodna z wszelkimi Obowiązującymi Przepisami.

  1. Developer niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja musi być zgodna z postanowieniami niniejszych WO dotyczącymi Zawartości Użytkownika.

 

 1. UDZIELENIE LICENCJI

  1. Przekazując Aplikację do Serwisu, Użytkownik udziela xStore Sp. z o.o. obowiązujących na całym świecie, bez prawa do wyłączności, bez możliwości anulowania, bezpłatnych, nieodwołalnych oraz obowiązujących bez ograniczeń czasowych praw oraz licencji w zakresie:

 1. zapisu i powielania Aplikacji przy użyciu szczególnych technik, w szczególności techniki drukarskiej, reprograficznej, a także zapisu magnetycznego lub cyfrowego;

 2. dystrybucji, wypożyczania lub wynajmu oryginału lub kopii Aplikacji;

 3. rozpowszechniania Aplikacji w dowolny sposób inny niż określono w dwóch powyższych punktach, szczególnie w drodze publicznego wykonania, wystawienia, projekcji, odtworzenia, transmisji oraz retransmisji, a także poprzez publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, iż każdy może uzyskać do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

 4. sprzedaży Aplikacji za pośrednictwem Serwisu we własnym imieniu oraz na własny rachunek xStore Sp. z o.o.

  1. Developer przyznaje także xStore Sp. z o.o. oraz wszelkim jego partnerom oraz Grupie Kapitałowej obowiązujących na całym świecie, bez prawa do wyłączności, bez możliwości anulowania, bezpłatnych praw oraz licencji w zakresie wykorzystywania, dołączania, włączania, powielania oraz pokazywania części Aplikacji Developera w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi Aplikacji, xStore Sp. z o.o. lub Grupy Kapitałowej. Developer ponadto przyznaje xStore Sp. z o.o. obowiązujących na całym świecie, bez prawa do wyłączności, bez możliwości anulowania, bezpłatnych praw oraz licencji w zakresie tłumaczenia metadanych Aplikacji oraz opisów Aplikacji przekazanych w momencie złożenia Aplikacji na inne języki, którymi posługuje się xStore Sp. z o.o., jej partnerzy oraz Grupa Kapitałowa, w celach związanych z marketingiem Aplikacji Developera.

  2. Developer niniejszym udziela xStore Sp. z o.o. wyłącznej, bezpłatnej, obowiązującej bez ograniczeń czasowych oraz nieodwołalnej licencji na dystrybucję Aplikacji za pośrednictwem xStore Sp. z o.o. oraz otrzymywania wynagrodzenia za każdy egzemplarz zakupiony przez Użytkowników xStore Sp. z o.o., podczas gdy Developer zachowuje prawo do otrzymywania prowizji za każdy zakupiony egzemplarz swojej Aplikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszych WO.

  3. W formularzu tworzenia aplikacji, Developer określa pożądaną cenę za każdy sprzedany egzemplarz Aplikacja. xStore Sp. z o.o. zobowiązuje się dążyć do sprzedaży Aplikacji za wskazaną cenę. Jednakże xStore Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany pożądanej ceny, z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów. Powyższe może wynikać z oceny przez xStore Sp. z o.o. m.in. popularności Aplikacji, jej średniej oceny w xStore Sp. z o.o., funkcjonalności, niezawodności, konkurencyjności, możliwości dalszego rozwoju.

 

 1. Płatności

xStore Sp. z o.o. ma obowiązek wypłacić Developerowi prowizję za każdy egzemplarz Aplikacji sprzedany za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami opisanymi w Tabeli Warunków opublikowanej na Stronie Internetowej xStore.

§10

REKLAMACJE, WYCOFANIA

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niewłaściwego działania Usług, do Działu Wsparcia Użytkowników xStore Sp. z o.o.

 2. xStore Sp. z o.o. analizuje przyczyny oraz podstawy reklamacji oraz udziela Użytkownikowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże zawsze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta.

 

§11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych przekazywanych przez Użytkownika w czasie procesu rejestracji jest spółka xStore Sp. z o.o. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do zmiany danych podanych w czasie procesu rejestracji. Klient zobowiązany jest informować xStore Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych podanych w czasie procesu rejestracji lub w późniejszym terminie.

 2. Akceptując niniejsze WO, Klient wyraża zgodę, iż jego dane osobowe przetwarzane przez xStore Sp. z o.o. mogą być przekazywane do Jednostek Współpracujących xStore Sp. z o.o. i przetwarzane przez nie w celach reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, za powiadomieniem na piśmie przekazanym do Działu Wsparcia Użytkowników.

 3. Akceptując niniejsze WO, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznymi środkami komunikacji informacji handlowych od xStore Sp. z o.o. lub Jednostek Współpracujących xStore Sp. z o.o. odnośnie ich usług. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, za powiadomieniem na piśmie przekazanym do Działu Wsparcia Użytkowników.

 4. Akceptując niniejsze WO, Użytkownik niniejszym upoważnia xStore Sp. z o.o. do przekazywania danych osobowych i danych finansowych Użytkownika, takich jak dane osobowe i finansowe, kopie dokumentów związanych z wnioskami składanymi przez Użytkownika oraz informacji zawartych w takich dokumentach do Jednostek Współpracujących xStore, które wymieniają usługi z Użytkownikiem lub xStore Sp. z o.o., wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy lub umów zawartych przez Użytkownika lub xStore Sp. z o.o. z takimi jednostkami. Jednostki Współpracujące xStore to spółki kontrolowane lub należące do xStore Sp. z o.o., lub spółki pozostające pod wspólną kontrolą z xStore Sp. z o.o., lub utrzymujące stałą współpracę z xStore Sp. z o.o. i obejmują banki, firmy inwestycyjne, firmy świadczące usługi finansowe, audytorów, firmy informatyczne, Wprowadzających do Obrotu, doradców lub firmy kurierskie (w dalszej części określane jako „Jednostki Współpracujące xStore Sp. z o.o.”). Użytkownik niniejszym upoważnia takie jednostki do otrzymywania takich informacji lub dokumentów oraz wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z umów wspomnianych powyżej.

 5. Niektóre Aplikacje lub Zawartość umieszczona w xStore Sp. z o.o. po pobraniu lub aktywacji przez Użytkownika w dowolny sposób mogą gromadzić dane osobowe lub inne dane dotyczące Użytkowników lub innych osób korzystających z nich. Użytkowników niniejszym informuje się, że xStore Sp. z o.o. nie jest administratorem takich danych, nie przetwarza ich ani nie kontroluje sposobu, w jaki działa Aplikacja lub innego rodzaju Zawartość umieszczona przez innych Użytkowników.

 6. Developer zobowiązuje się wobec xStore Sp. z o.o., że jeżeli jego Aplikacja lub innego rodzaju Zawartość umieszczona w xStore Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe lub inne wrażliwe informacje, Developer zobowiązany jest zapewnić zgodność z wszelkimi Obowiązującymi go Przepisami, a w szczególności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gromadzenia, ochrony oraz przekazywania danych osobowych.

 

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. xStore Sp. z o.o. w najszerszym możliwym zakresie zgodnym z Obowiązującymi Przepisami nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, straty lub utratę zysków na skutek funkcjonowania, niewłaściwego funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub innego rodzaju Zawartości. W szczególności, xStore Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą xStore Sp. z o.o. Zgodnie z powyższym, xStore Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, straty lub utratę zysków przez Użytkowników lub osoby trzecie, spowodowane przez osoby trzecie lub Użytkowników, którzy postanowią skorzystać z Serwisu.

 2. Ponadto, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez Obowiązujące Przepisy:

 1. xStore Sp. z o.o. nie gwarantuje, że Aplikacje oraz Zawartość będą wolne od błędów, a także nie udziela żadnych gwarancji odnośnie rezultatów korzystania z Aplikacji i Zawartości;

 2. Aplikacje oraz Zawartość są udostępniane przez innych Użytkowników Serwisu w „obecnej wersji” bez jakichkolwiek gwarancji xStore Sp. z o.o., wyraźnych lub domniemanych, w tym między innymi gwarancji tytułu prawnego, braku naruszeń lub domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub innego rodzaju gwarancji;

 3. xStore Sp. z o.o. oraz inne osoby uczestniczące w opracowaniu Aplikacji oraz Zawartości nie ponoszą odpowiedzialności za straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, szczególne lub wynikowe związane z wykorzystaniem Aplikacji lub Zawartości, lub braku możliwości korzystania z Aplikacji i Zawartości z powodu naruszenia gwarancji, oraz za inne szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków niezależnie od tego, czy wynikają one z działania umownego, zaniechania lub innego zachowania związanego z naruszeniem, wynikające lub związane z wykorzystaniem lub działaniem Aplikacji lub innego rodzaju Zawartości.

 1. Użytkownicy niniejszym jednoznacznie wyrażają zgodę, iż wykorzystanie Aplikacji i Zawartości odbywa się na ich własne ryzyko.

 2. xStore Sp. z o.o., w najszerszym zakresie dozwolonym na podstawie Obowiązujących Przepisów, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, w tym za zakłócenia w działaniu Serwisu z powodu działania siły wyższej, nieupoważnionych działań osób trzecich lub niezgodności Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

§13

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Akceptując niniejsze WO, Użytkownik zobowiązuje się w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym na podstawie Obowiązujących Przepisów Prawa, bez ograniczeń czasowych, zwolnić z odpowiedzialności oraz zrekompensować xStore Sp. z o.o. wszelkie roszczenia, odszkodowania, koszty (w tym nakładane przez regulatorów lub władze, oraz z uwzględnieniem honorariów prawniczych i kosztów sądowych) innych Użytkowników lub osób trzecich, wynikające lub powstałe na skutek:

 1. naruszenia niniejszych WO oraz umowy przez Użytkownika;

 2. naruszenia lub pogwałcenia przez Użytkownika dowolnych Praw Własności Intelektualnej, innych Obowiązujących Przepisów lub prywatności dowolnego Użytkownika lub osoby trzeciej;

 3. niewłaściwego wykorzystania Serwisu przez osobę trzecią lub innych Użytkowników, jeżeli takie niewłaściwe wykorzystanie było możliwe w szczególności z powodu niepodjęcia przez Użytkownika odpowiednich kroków w celu ochrony jego poczty e-mail, hasła lub innych danych osobowych lub finansowych przed niewłaściwym wykorzystaniem;

 4. funkcjonowania lub niewłaściwego funkcjonowania dowolnej Aplikacji lub Zawartości umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie.

 

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze WO mogą być okresowo zmieniane przez xStore Sp. z o.o. za powiadomieniem przekazywanym z wyprzedzeniem wynoszącym przynajmniej 14 dni, a w przypadku Tabeli Warunków za powiadomieniem wynoszącym 7 dni. Zmiany takie nie wpływają na prawa nabyte przed wejściem zmian w życie. Obecna wersja WO dostępna jest na Stronie Internetowej xStore.

 2. Jeżeli dowolne postanowienie WO zostanie uznane przez właściwy sąd lub instytucję administracyjną za nieważne lub niemożliwe do realizacji, nieważność lub brak możliwości wykonania nie wpłynie na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

 3. Jeżeli postanowienie WO zostanie uznane za nieważne, fakt ten pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia, a postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem ważnym, w maksymalnym stopniu zbliżonym do skutku i celu stosowania WO. Jeżeli jedno lub większa liczba postanowień WO nie ma zastosowania do użytkowania Serwisu przez Użytkownika, fakt ten nie wpływa na ważność lub możliwość wykonania pozostałych postanowień WO jako całości.

 4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym, z dowolnego powodu.

 5. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, xStore Sp. z o.o. może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuści się naruszenia niniejszych WO lub Obowiązujących Przepisów, lub w przypadku wystąpienia sporu między Użytkownikiem a xStore Sp. z o.o. xStore Sp. z o.o. może również rozwiązać niniejszą umowę z ważnych powodów za 14-dniowym wypowiedzeniem.

 6. Rozwiązanie WO nie skutkuje wygaśnięciem praw nabytych przez Strony wcześniej, z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów, a w szczególności licencji udzielonych przez Użytkownika dla xStore Sp. z o.o. na podstawie §9 oraz innych postanowień niniejszych WO. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że xStore Sp. z o.o. może w szczególności dystrybuować, wprowadzać na rynek oraz sprzedawać Aplikacje lub innego rodzaju Zawartość przekazaną przez Developera w sposób nieprzerwany niezależnie od faktu rozwiązania, a Użytkownik zachowuje prawo do prowizji lub wynagrodzenia zgodnie z niniejszymi WO.

 7. WO oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające lub związane z nimi podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego, a Użytkownik niniejszym poddaje się nieodwołanej jurysdykcji sądów w Polsce, zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

 

Powrót